طراحی و سه بعدی‌سازی محوطه Roof Garden

سال طراحی: 1400

محوطه‌سازی Roof Garden

محل پروژه: قزوین

با همکاری جناب آقای مهندس طالبی