طراحی و سه بعدی سازی پروژه روف گارن ساختمان شهرداری قزوین- فدک

سال: 1401

مجری: مهندس طالبی

پروژه طراحی روف گاردن و اتاق جلسات