طراحی و سه بعدی‌سازی محوطه باغ عکاسی

سال طراحی:1398

محوطه‌سازی- باغ عکاسی
شهر قزوین- هفت سنگان